Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację zadania publicznego pt. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” Priorytet III Włączenie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych „Konsorcjum Przystań”.

Głównym celem zadania jest wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym. Zadanie będzie realizowane poprzez rozwijanie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej realizowanej przez CIS należącego do konsorcjum spółdzielni socjalnych.

Zadaniem zostanie objęta 12 osobowa grupa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników Centrum Integracji Społecznej, realizujących program reintegracji społeczno – zawodowej. Uczestnicy Centrum zostaną objęci ścieżką reintegracji społecznej i zawodowej oraz przygotowani do podjęcia praktyk zawodowych i zatrudnienia w podmiotach Konsorcjum. Kwalifikacje kadry CIS zostaną uzupełnione a warsztaty zawodowe doposażone w niezbędny sprzęt umożliwiający rozwój działalności usługowo – wytwórczej i podwykonawstwo usług dla Konsorcjum.

W ramach zadania planowane są działania w kierunku włączenia do konsorcjum kolejnych PZS, w tym Klubów Integracji Społecznej celem promowania wśród uczestników Klubów idei zatrudnienia socjalnego. Działanie przyczyni się również do wzrostu rozpoznawalności PZS w lokalnych środowiskach. Konsorcjum będzie funkcjonowało również po zakończeniu projektu a zrzeszone w ramach działań projektowych podmioty nadal będą ze sobą współpracowały na ustalonych zasadach. Zostanie również utrzymana i rozbudowana współpraca w ramach trójsektorowego partnerstwa, które funkcjonuje od ponad 5 lat. Po zrealizowaniu projektu 3 z 12 uczestników projektu podejmie zatrudnienie czasowe w spółdzielniach socjalnych oraz u przedsiębiorcy lokalnego (partnera). Zapewni to wysoki stopień trwałości projektu.

W projekcie zaplanowano również działania, które będą miały na celu zwiększenie rozpoznawalności podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym oraz upowszechnianie idei współpracy również w formie budowania Konsorcjów. Planuje się zorganizowanie lokalnych kiermaszy, jarmarków, podczas których podmioty ekonomii społecznej będą mogły zaprezentować swoje produkty i usługi. Organizacja tego działania pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie powiatu oraz województwa lubelskiego. Będzie to okazja do zaprezentowania swoich produktów, promocji podmiotów oraz nawiązania partnerstwa z lokalnym biznesem. W dalszym ciągu będzie rozwijana  współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Ośrodkami Wspierania Ekonomii Społecznej w zakresie  budowania Konsorcjum. Efekty działania Konsorcjum będą zaprezentowane podczas konferencji stacjonarnej bądź online w zależności od aktualnej sytuacji pandemicznej.

Termin realizacji zadania: 1 maj 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Realizacja zadania
Realizacja zadania