Centrum Integracji Społecznej w Mienianach powołane przez Stowarzyszenie „Przystań” rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego z maja 2013 r. Pierwsi uczestnicy pojawili się u nas już 1 lipca 2013 roku.

Działalność Centrum Integracji Społecznej opiera się na Ustawie o Zatrudnieniu Socjalnym. Dzięki współpracy i ogromnemu wsparciu ze strony Urzędu Gminy Hrubieszów, Centrum otrzymało w użytkowanie dwa budynki w Mienianach, które wyremontowali sami uczestnicy Centrum.

Centrum przeznaczone jest dla osób, które z powodu różnego rodzaju trudności życiowych znalazły się w grupie osób nieaktywnych zawodowo i społecznie. Zajmujemy się aktywizacją zawodową i społeczną osób długotrwale bezrobotnych.

Uczestnictwo w Centrum następuje po skierowaniu osoby przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub Powiatowy Urząd Pracy.

Przystępując do Centrum uczestnik trafia do jednego z czterech prowadzonych przez nas warsztatów: remontowo-rolnego, opiekuńczo-porządkowego, gastronomicznego lub gastronomiczno-cukierniczego.

Podczas pobytu w CIS uczestnik pod okiem instruktora zdobywa umiejętności ułatwiające podjęcie pracy. Realizacja programu Centrum odbywa się 5 dni w tygodniu przez 7 godzin dziennie. W trakcie pobytu odbywają się zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej (nauka pracy w warsztatach zawodowych) i społecznej, prowadzone przez psychologa, doradcę zawodowego oraz pracownika socjalnego.

Uczestnictwo w Centrum trwa 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy.

Każdy uczestnik otrzymuje co miesiąc świadczenie integracyjne. Zapewniamy także ciepły posiłek, badania lekarskie, szkolenie BHP, odzież roboczą i obuwie, pomoce dydaktyczne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przez okres siedmiu lat programem reintegracji społeczno – zawodowej objęto ok. 300 osób. Oferta Centrum przekształcała się zgodnie z potrzebami uczestników i potrzebami lokalnego rynku pracy. Pierwszoplanową usługą realizowaną przez CIS Mieniany jest reintegracja społeczna. Praktycznie wszyscy uczestnicy reintegracji społecznej korzystają w trakcie programu z indywidualnego poradnictwa psychologicznego, grupowych zajęć edukacyjnych oraz doradztwa socjalnego i zawodowego. Aktualnie reintegracja społeczno zawodowa osób uczestniczących w programie odbywa się poprzez realizację czterech warsztatów zawodowych:

  • Warsztat gastronomiczny – warsztat mieści się w Mienianach w głównej siedzibie Centrum. Realizuje zadania publiczne zlecone przez GOPS Hrubieszów, GOPS Werbkowice i GOPS Uchanie – dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach z terenu w/w gmin oraz zlecenia indywidualne w zakresie przygotowywania posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach, poza okresem roku szkolnego również obsługa imprez okolicznościowych.
  • Warsztat gastronomiczno-cukierniczy (filia w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 27) – przygotowuje obiady domowe, catering dla klientów indywidualnych i firm.
  • Warsztat remontowo-rolny – wykonuje drobne usługi remontowe na rzecz osób indywidualnych oraz prace z zakresu porządkowania terenów zielonych.
  • Warsztat opiekuńczo-porządkowy – realizuje zadanie publiczne: „Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Hrubieszów” zlecone przez GOPS Hrubieszów oraz usługi porządkowe dla klientów indywidualnych.

W ciągu kilku lat działalności Centrum wypracowało swoją markę w zakresie świadczonych usług, głównie w dziedzinie gastronomii oraz usług opiekuńczych. Liczba otrzymywanych zleceń wzrosła znacząco stąd pojawił się pomysł na tworzenie kolejnych podmiotów, które stworzą miejsca pracy dla absolwentów Centrum Integracji i poszerza naszą ofertę:

  • 29 sierpnia 2018 r. w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Nieobojętni” założyliśmy naszą pierwszą Spółdzielnię Socjalną „Kuźnia Talentów” im. Stanisława Staszica – zatrudnienie znalazło w niej 4 absolwentów Centrum. Spółdzielnia zajmuje się głównie produkcją wyrobów garmażeryjnych, świadczy catering, dodatkowo zajmuje się imprez plenerowych oferując dmuchaną zjeżdżalnię, watę cukrową, popcorn), świadczy usługi myjni parowej. W oparciu o własną bazę lokalową i zasoby kadrowe Stowarzyszenia, Spółdzielnia jest również Instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy w Lublinie.
  • 19 czerwca 2019 r. w partnerstwie z samorządem Gminy Hrubieszów założyliśmy Spółdzielnię socjalną „Nasze drogi”. Spółdzielnia zajmuje się głównie remontami dróg oraz usługami remontowymi.
  • 24 października 2019 r. powstaje trzecia Spółdzielnia Socjalna „Galeria dobrego smaku” utworzona wspólnie ze Stowarzyszeniem „Nieobojętni”. Spółdzielnia zajmuje się produkcją wyrobów cukierniczych oraz prowadzi Kawiarnio – cukiernię „Lalka” w Hrubieszowie.
W powstałych spółdzielniach znalazło zatrudnienie 17 osób

W strukturach podmiotów utworzonych przez stowarzyszenie łącznie znajdują zatrudnienie 34 osoby. Ponadto każdego roku za naszym pośrednictwem ok. 40 osób realizuje program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji a 24 osób rocznie uczestniczy w programie Klubu Integracji Społecznej. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Mienianach.

Więcej informacji o możliwościach współpracy pod numerem telefonu +48 84 618 32 47.