Klub Integracji Społecznej na terenie GMINY MIEJSKIEJ i WIEJSKIEJ prowadzi zajęcia zgodnie z wzorem nowego profilu usług reintegracyjnych w ramach projektu pozakonkursowego pod nazwą „Krajowa Sieć Reintegracji” – wzmocnienie instytucji zatrudnienia specjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego realizowanego w programie operacyjnym wiedza edukacja rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

W ramach zajęć grupowego doradztwa zawodowego w Klubie Integracji Społecznej następuje:

 1. Analiza zasobów własnych uczestników pod kątem mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń:
  • podnoszenie świadomości uczestników, co do znaczenia posiadanych predyspozycji, umiejętności i ich znaczenia dla osiągania sukcesów zawodowych;
  • ciekawe biografie, jako motywatory do wyznaczania osobistych celów;
  • analiza znaczących postaci z życia uczestników, jako czynników wzmacniających poczucie własnej wartości;
 2. Określenie potencjału oraz predyspozycji zawodowych uczestników:
  • analiza zainteresowań, samoopis uczestników;
 3. Przygotowywanie uczestników do opracowywania Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego z uwzględnieniem proponowanych zestawów szkoleń:
  • wskazywanie możliwości, zasadności wyboru kierunku kursu zawodowego dla dalszego rozwoju zawodowego;
 4. Analiza rynku pracy (odniesienie własnych zasobów zawodowych do struktury zapotrzebowania na pracę):
  • wskazanie na możliwości zatrudnienia, samozatrudnienia, skorzystanie z podmiotów ekonomii społecznej, analiza lokalnego rynku pracy;
 5. Indywidualna rozmowa doradcza;
 6. Podsumowanie osiągnięć i postępów uczestników, jak również – w zależności od indywidualnych potrzeb – aktualizacja działań w kierunku realizacji celów zawodowych (Indywidualne Plany Działania):
  • analiza zasobów własnych uczestnika, mocnych, słabych stron, identyfikacja barier i trudności;
  • określenie potencjału oraz predyspozycji zawodowych uczestnika;
  • opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego dla każdego z uczestników z uwzględnieniem proponowanych zestawów szkoleń;
  • analiza rynku pracy (odniesienie własnych zasobów zawodowych do struktury zapotrzebowania na pracę);
  • wzmacnianie motywacji do realizacji wyznaczonych celów.