Statut Stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie o nazwie „Przystań” w Mienianach zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną (Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
 3. Stowarzyszenie jest trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach niezarobkowych.
 4. Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Mieniany.
 3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 4. Stowarzyszenie może używać logo, flagi i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową o charakterze społeczno – gospodarczym. Prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa.

Rozdział II
Zasady działania Stowarzyszenia

§ 3

Podstawowe cele działania Stowarzyszenia to w szczególności:

 1. Świadczenie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w kompleksowy oparty na realizacji indywidualnych programów integracji społecznej i zawodowej, wdrażaniu programów społecznych, organizowaniu działań doradczych aktywizujących jak również wsparciu ich otoczenia społecznego.
 2. Aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego u osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, zwiększających ich szansę na przyszłe samodzielne znalezienie zatrudnienia oraz czasowe zatrudnienie, pozwalające uzyskać dochód.
 4. Rozpoznanie potrzeb i możliwości oraz wytyczenie kierunków działania gospodarki społecznej.
 5. Stworzenie systemu wsparcia dla lokalnego modelu gospodarki społecznej.
 6. Pomoc w tworzeniu lokalnych programów na rzecz gospodarki społecznej.
 7. Powoływanie instytucji integracji społecznej i ekonomii społecznej oraz organizacja różnorodnych form zatrudnienia.
 8. Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
  1. Promocja edukacji i przedsiębiorczości, społecznej gospodarki rynkowej wśród osób bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, osób uzależnionych.
  2. Działalność oświatowa, wychowawcza i szkoleniowa na rzecz społeczności lokalnej oraz członków stowarzyszenia.
  3. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.
  4. Promocja obszaru oraz partnerstwa lokalnego.
  5. Integracja społeczności lokalnej.

§ 4

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi gminy, powiatu i województwa w zakresie przygotowania i realizacji strategii na rzecz wykluczenia społecznego.
 2. Ścisła współpraca z organizacjami działającymi w podobnym obszarze.
 3. Organizację kursów, szkoleń, aktywizację osób bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie działań społeczno – zawodowych kobiet i mężczyzn, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego.
 4. Realizowanie środowiskowych programów wychowawczych, profilaktyczno – zdrowotnych, wyrównujących szanse edukacyjne, zapobiegających patologiom i przemocy.
 5. Organizowanie edukacji w formie szkoleń, seminariów, konferencji i warsztatów w tym dla młodzieży i dorosłych, kobiet i mężczyzn, pracujących i bezrobotnych, dzieci specjalnej troski i niepełnosprawnych, kadry instytucji, placówek i organizacji działających na rzecz osób będących w trudnych sytuacjach życiowych- zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 6. Poradnictwo z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania z patologiami społecznymi i bezrobociem.
 7. Organizowanie prelekcji, odczytów, sympozjów, klubów dyskusyjnych mających na celu podnoszenie kultury życia publicznego, opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, gazet.
 8. Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służące zwłaszcza promocji aktywności społecznej
 9. Przeciwdziałanie bezrobociu i bezdomności.
 10. Rozwój agroturystyki, organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych.
 11. Wspieranie organizowania drużyn, sekcji sportowych, a także imprez sportowych.
 12. Rozbudowę, remonty i wyposażenie bazy mieszkaniowej, edukacyjnej, kulturalno – rekreacyjno – sportowej.
 13. Uczestnictwo i współpracę w programach wymiany z innymi regionami Polski oraz innymi krajami
 14. Prowadzenie działań mających na celu promocję czystego środowiska i edukację ekologiczną poprzez organizowanie odczytów, prelekcji, szkoleń, imprez angażujących w działania proekologiczne.
 15. Prowadzenie oraz pomoc w działalności charytatywnej, a w szczególności usług opiekuńczych, zbiórek publicznych, dożywiania, różnorodnych form wypoczynku oraz udzielanie innej pomocy.
 16. Pomaganie osobom ubogim, bezdomnym, mającym problem z przystosowaniem się do społeczeństwa.
 17. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie i rozszerzanie przedsiębiorczości społecznej, wspieranie powstawania spółdzielni socjalnych i innych form przedsiębiorczości tworzących miejsca pracy.
 18. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi.
 19. Promocję zdrowego trybu życia, organizowanie programów profilaktycznych, które będą miały na celu wykrywanie i zapobieganie najbardziej powszechnym schorzeniom wśród grup społecznych.
 20. Prowadzenie świetlic, kawiarenek internetowych oraz placówek opiekuńczo – edukacyjno – wychowawczych.
 21. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami
 22. Podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową.
 23. Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną.

§ 5

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. Sekcja F – Budownictwo
  • PKD 41.20.Z-Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  • PKD 43.32.Z-Zakładanie stolarki budowlanej
  • PKD 43.99.Z-Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • PKD 43.91.Z-Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
  • PKD 43.39.Z-Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
  • PKD 43.11.Z-Roboty związane z budową dróg i autostrad
 2. Sekcja A – Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo i Rybactwo
  • PKD 02.10.Z- Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
  • PKD 02.40.Z-Działalność usługowa związana z leśnictwem
 3. Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • PKD 56.10.B-Ruchome placówki gastronomiczne
  • PKD 55.10.Z-Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • PKD 56.21.Z-Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych(catering)
  • PKD 56.29.Z- Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  • PKD 56.10.A-Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

 1. Stowarzyszenie posiada członków:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających,
  c) honorowych.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać:
  1. Osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów Stowarzyszenia i aktywność prowadzoną zgodnie ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia.
  2. Osoba niepełnoletnia w wieku 16-18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia. Może korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

§ 7

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która zadeklaruje się i zaangażuje w aktywne działanie w celu realizacji postawionych zadań.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub organizacja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną oraz zmierzająca do uczestniczenia w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Osoby prawne i organizacje mogą działać w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Osoby fizyczne i prawne posiadające miejsce zamieszkania poza granicami RP oraz cudzoziemcy niemający zameldowania na terytorium RP mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
 5. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, którą podaje się do wiadomości zainteresowanym na piśmie w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały..
 6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków.
 8. Za właściwe prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia.

§ 8

Członkowie Założyciele stają się członkami Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu.

§ 9

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Zarządu.

§ 10

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
  1. Korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego Stowarzyszenia, udziału w pracach Stowarzyszenia,
  2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
  4. Brania udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
 2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 11

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia, propagowaniu i realizacji jego celów,
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich,
 4. Dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.

§ 12

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. Wykluczenia przez Zarząd większością 2/3 głosów z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, niepłacenia składek za okres 12 miesięcy oraz za działanie na szkodę Stowarzyszenia.
 3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 15

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia stosownej uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 16

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 17

Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 18

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uczestników Walnego Zebrania uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 19

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 20

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 21

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 22

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek co najmniej 1/3 liczby członków stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.

§ 23

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków zwyczajnych
  2. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 24

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b) uchwalanie statutu i jego zmian
  c) wybór i odwoływanie organów Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  d) udzielanie Zarządowi absolutorium po przedłożeniu sprawozdania rocznego z działalności – na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
  h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, Zarząd i Komisję Rewizyjną.
  j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów stowarzyszenia,
  m) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Wyboru członków do organów Stowarzyszenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym zgodnym z uchwałą

§ 25

 1. Organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 26

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 5 osób:

 1. Prezes,
 2. Wiceprezes,
 3. Sekretarz,
 4. Skarbnik,
 5. Członek Zarządu.

§ 27

Zarząd oraz członków zarządu wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na czas trwania kadencji Zarządu.

§ 28

Organem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz jest dwóch członków zarządu, w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes.

§ 29

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes
 3. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście.
 5. Do składania oświadczeń woli i zobowiązań w imieniu Zarządu niezbędny jest podpis Prezesa i jednego Członka Zarządu.

§ 30

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. Sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  7. Przyjmowanie i skreślanie członków ,za wyjątkiem określonym § 23 ust.1 i. litr.g
 2. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 31

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz wyłaniani są spośród członków Komisji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia
 2. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności i kontroli,
 3. Składanie wniosków o absolutorium dla Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
 4. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków,
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu, z głosem.

§ 34

 1. Działalność Komisji rewizyjnej normuje regulamin uchwalony przez tą Komisję.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością w obecności 2/3 głosów.

§ 35

W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§ 36

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie w toku jego działalności.
 2. Źródłami środków majątkowych Stowarzyszenia są:
  a) składki członkowskie,
  b) subwencje, darowizny, spadki, zapisy, dotacje,
  c) ofiarność publiczna,
  d) działalność gospodarcza Stowarzyszenia,
  e) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.
 3. Środki posiadane i pozyskiwane przez Stowarzyszenie mogą być wykorzystywane tylko na realizację celów statutowych, w tym do rozliczeń kosztów prowadzących do ich wykonania.
 4. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich form działania Stowarzyszenia, o ile darczyńca lub spadkobierca nie zastrzegł inaczej.
 5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Walne Zebranie w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 37

 1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
 2. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
 3. Członkowie Stowarzyszenia i pracownicy oraz ich osoby bliskie nie mogą wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Zasady tworzenia oraz funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej

§ 38

 1. Centrum Integracji Społecznej zostaje utworzone oraz działa na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. ( Dz.U. 2003 Nr 122 poz. 1143 z późn. zm. ). Centrum Integracji Społecznej, zwane dalej „Centrum”, realizuje reintegrację zawodową i społeczną osób podlegających wykluczeniu społecznemu.
 2. Centrum Integracji Społecznej utworzone przez organizację pozarządową (stowarzyszenie) działa w formie jednostki wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo tego stowarzyszenia w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.
 3. Kierownika Centrum Integracji Społecznej zatrudnia instytucja tworząca Centrum tzn. zarząd stowarzyszenia.
 4. Kierownik na mocy pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez zarząd stowarzyszenia występuję w jego imieniu przed władzami państwowymi, urzędami, organami administracji publicznej, sądami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi, a także do składania oświadczeń oraz wniosków procesowych w kontaktach z wymienionymi podmiotami.
 5. Kierownik przedstawia na Walnym Zgromadzeniu Członków informację z działalności Centrum Integracji Społecznej za zakończony rok kalendarzowy oraz przedstawia plan działania na bieżący rok do dnia 30 kwietnia każdego następnego roku.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 39

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 40

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Majątek pozostały po likwidacji może być przeznaczony na określony cel społeczny zgodny z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 41

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 42

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.