„Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”
Priorytet 11 Włączenie społeczne. Działanie 11.1 Aktywne włączenie


W dniu 01.03.2021 r. Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie rozpoczęli realizację projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 20 osób (10K i 10M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Hrubieszowa – klientów MOPS w Hrubieszowie – poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym. Grupę docelową w okresie 2 lat będzie stanowiło 20 osób (10 osób rocznie) wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dotkniętych ubóstwem w wieku powyżej 18 r.ż. z terenu Miasta Hrubieszowa będących klientami MOPS.

PLANOWANE DZIAŁANIA:
  • Diagnoza sytuacji społecznej i zawodowej uczestników oraz przygotowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju,
  • Praca socjalna z uczestnikami,
  • Wsparcie psychologiczne i społeczne,
  • Aktywizacja zawodowa – uczestnictwo w kursach krawieckim, ceramicznym,
  • Dla 8 osób zostanie zorganizowany staż po 3 miesiące na terenie Hrubieszowa oraz wypłacone stypendium stażowe.
W EFEKCIE:
  • 20 osób zwiększy swoją aktywność na gruncie społecznym i zawodowym,
  • 20 osób podniesie samoświadomość i zwiększy znajomość swoich mocnych i słabych stron,
  • 20 osób zwiększy motywację do podjęcia pracy,
  • 10 osób uzyskają kwalifikacje zawodowe,
  • 4 osób podejmie zatrudnienie.

Realizacja projektu: luty 2020 – styczeń 2023.

projekty

„Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022”
Priorytet III – Włączenie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych


Na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne, którego główny celem jest wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym. Zadanie będzie realizowane poprzez rozwijanie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej realizowanej przez CIS należącego do konsorcjum spółdzielni socjalnych.

Tytuł zadania: Konsorcjum, czyli 3 W – współczucie, współpraca, współdzielczość.

Realizacja projektu: maj – grudzień 2022.


Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
Priorytet 5. Wsparcie doraźne Edycja 2022 rok


Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany w dniu 30 marca 2022 roku otrzymało dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO będzie realizowało działania pod tytułem: Mobilizacja dla Ukrainy. W ramach uzyskanego wsparcia zakupiony zostanie sprzęt gastronomiczny, umożliwiający wydajność pomocy dla uchodźców z Ukrainy.


„Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”
Priorytet III – Włączenie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych „Konsorcjum Przystań”


Na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne, którego główny celem jest wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym. Zadanie będzie realizowane poprzez rozwijanie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej realizowanej przez CIS należącego do konsorcjum spółdzielni socjalnych.

Realizacja projektu: maj – grudzień 2021.

projekty
projekty

„Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”
Priorytet III – Włączenie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych


Na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne, którego główny celem jest wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym. Zadanie będzie realizowane poprzez rozwijanie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej realizowanej przez CIS przystępującego do konsorcjum spółdzielni socjalnych, a także poprzez wsparcie PZS w przystąpieniu do konsorcjum spółdzielni socjalnych.

Realizacja projektu: maj – grudzień 2020.

projekty

„Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”
Priorytet I – Usługi reintegracyjne


W ramach zadania publicznego Stowarzyszenie realizuje projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej 10 osób wykluczonych społecznie, będących mieszkańcami Hrubieszowa, którego celem jest identyfikacja potrzeb oraz włączenie i wzmocnienie tych osób do ich uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej świadczącym nowy profil usług zatrudnienia socjalnego, to jest poszerzony o dziedzinę edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, służący podnoszeniu umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych. Zadanie realizowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Realizacja projektu: maj – grudzień 2020.

projekty