„Aktywne włączenie w Gminie Hrubieszów”


Stowarzyszenie „Przystań” realizuje usługę reintegracji zawodowej i społecznej w ramach Centrum Integracji Społecznej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w ramach projektu: „Aktywne włączenie w Gminie Hrubieszów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Numer i nawa Osi priorytetowej: „Włączenie społeczne”. Numer i nazwa Działania: 11.1 „Aktywne włączenie”.

W ramach usługi realizujemy dla 20 osób program reintegracji społecznej poprzez grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz doradztwo zawodowe, prawne, socjalne, warsztaty kreowania wizerunku oraz trening kompetencji społecznych. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach zawodowych, warsztatach z przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, wyjazdach studyjnych oraz realizują szkolenia zawodowe: kurs cukierniczy, kurs kulinarny, kurs glazurnika.

Realizacja projektu: luty 2020 – styczeń 2023.


„Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”
Priorytet III – Włączenie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych


Na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne, którego główny celem jest wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym. Zadanie będzie realizowane poprzez rozwijanie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej realizowanej przez CIS przystępującego do konsorcjum spółdzielni socjalnych a także poprzez wsparcie PZS w przystąpieniu do konsorcjum spółdzielni socjalnych.

Realizacja projektu: maj – grudzień 2020.


„Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”
Priorytet I – Usługi reintegracyjne


W ramach zadania publicznego Stowarzyszenie realizuje projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej 10 osób wykluczonych społecznie, będących mieszkańcami Hrubieszowa, którego celem jest identyfikacja potrzeb oraz włączenie i wzmocnienie tych osób do ich uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej świadczącym nowy profil usług zatrudnienia socjalnego, to jest poszerzony o dziedzinę edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, służący podnoszeniu umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych. Zadanie realizowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Realizacja projektu: maj – grudzień 2020.