„Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023.”


Głównym celem działań jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Adresatami projektu są młodzi ludzie, mieszkańcy gminy Hrubieszów – osoby, które borykają się z problemami natury społecznej.

Realizowane działania będą miały na celu upowszechnienie wśród młodzieży tematu ekonomii społecznej poprzez przekazywanie wiedzy w zakresie wartości sektora ekonomii społecznej, różnych form działalności oraz możliwości rozwoju zawodowego w tym sektorze. Projekt obejmuje również rozwijanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności społecznych i obywatelskich.

Dodatkowo, planowane jest również objęcie wsparciem psychologicznym i zawodowym osób młodych oraz zainspirowanie ich do walki o kształtowanie własnej przyszłości.

Zajęcia będą prowadzone w duchu idei prekursora ekonomii społecznej – Stanisława Staszica, tak by uczestnicy byli dla siebie wsparciem, tworzyli grupy samopomocowe, pomagali sobie wzajemnie w pokonywaniu problemów i przełamywaniu barier, brali odpowiedzialność za drugiego człowieka i starali się pomagać sobie wzajemnie.

Źródłem finansowania są środki z resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany na realizację projektu otrzymało kwotę w wysokości 66 570,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 77 470,00 zł.

Projekt zakłada  warsztaty z ekonomii społecznej, organizację wizyt studyjnych w Spółdzielniach Socjalnych, wolontariat uczniowski w podmiotach ekonomii społecznej, organizację warsztatów z lokalnej przedsiębiorczości oraz szereg konkursów.

Zadanie realizowane będzie do końca 2023 r.


„Aktywne włączenie w Gminie Hrubieszów”„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023


Program jest dedykowany dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

Celem programu jest m.in. poprawa funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, ograniczanie skutków niepełnosprawności, stymulacja do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Wsparcie asystenta wpłynie na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności na umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.

Realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r. jest Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany a źródłem finansowania są środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Stowarzyszenie na realizację Programu otrzymało kwotę w wysokości 333 375,00 zł. W ramach przeprowadzonej diagnozy potrzeb wśród mieszkańców gminy Hrubieszów wyłoniono 21 odbiorców wymagających wsparcia w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r.

Więcej informacji na temat Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r. można znaleźć na stronie:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023″ – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany realizator Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r.


Skalowanie innowacji „Opieka domowa na obszarach wiejskich”


Beneficjentami zadania jest 10 osób z terenu Gminy Hrubieszów głównie samotnych, z różnymi rodzajami schorzeń. Począwszy od osób, które wymagają podstawowego wsparcia w zakresie wypełniania codziennych obowiązków typu: prace porządkowe, zakupy, przygotowywanie posiłków po osoby z określonymi schorzeniami m.in. cukrzyca, nadciśnienie, padaczka, stany poudarowe, demencja, a również cała grupa osób ze szczególnymi potrzebami z obszaru wsparcia psychicznego tj. zaburzenia nastroju, schizofrenie.

Celem zadania jest wdrażanie opieki domowej na terenach wiejskich z zachowaniem zgodności z modelem „Opieka domowa na terenach wiejskich”. Zadanie oparte jest na realizacji dwóch filarów:

 • dostosowaniu usług społecznych i zdrowotnych, świadczonych w formie domowej, do rzeczywistych i indywidualnych potrzeb osób chorych,
 • włączeniu do zespołu opieki domowej opiekunek, które będą wspierać specjalistów w opiece nad chorymi oraz opiekunów chorych, często również chorych osób w podeszłym wieku.

W ramach zadania 10 osób starszych z terenu Gminy Hrubieszów otrzyma pomoc w okresie:

 • lekarza,
 • pielęgniarki,
 • psychologa,
 • fizjoterapeuty/ rehabilitanta,
 • opiekun/opiekunka,
 • terapeuty,
 • dietetyka.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany

Projekt grantowy: Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


„Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”
Priorytet 11 Włączenie społeczne. Działanie 11.1 Aktywne włączenie


W dniu 01.03.2021 r. Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie rozpoczęli realizację projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 20 osób (10K i 10M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Hrubieszowa – klientów MOPS w Hrubieszowie – poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym. Grupę docelową w okresie 2 lat będzie stanowiło 20 osób (10 osób rocznie) wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dotkniętych ubóstwem w wieku powyżej 18 r.ż. z terenu Miasta Hrubieszowa będących klientami MOPS.

PLANOWANE DZIAŁANIA:
 • Diagnoza sytuacji społecznej i zawodowej uczestników oraz przygotowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju,
 • Praca socjalna z uczestnikami,
 • Wsparcie psychologiczne i społeczne,
 • Aktywizacja zawodowa – uczestnictwo w kursach krawieckim, ceramicznym,
 • Dla 8 osób zostanie zorganizowany staż po 3 miesiące na terenie Hrubieszowa oraz wypłacone stypendium stażowe.
W EFEKCIE:
 • 20 osób zwiększy swoją aktywność na gruncie społecznym i zawodowym,
 • 20 osób podniesie samoświadomość i zwiększy znajomość swoich mocnych i słabych stron,
 • 20 osób zwiększy motywację do podjęcia pracy,
 • 10 osób uzyskają kwalifikacje zawodowe,
 • 4 osób podejmie zatrudnienie.

Realizacja projektu: luty 2020 – styczeń 2023.

projekty

„Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022”
Priorytet III – Włączenie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych


Na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne, którego główny celem jest wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym. Zadanie będzie realizowane poprzez rozwijanie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej realizowanej przez CIS należącego do konsorcjum spółdzielni socjalnych.

Tytuł zadania: Konsorcjum, czyli 3 W – współczucie, współpraca, współdzielczość.

Realizacja projektu: maj – grudzień 2022.


Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
Priorytet 5. Wsparcie doraźne Edycja 2022 rok


Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany w dniu 30 marca 2022 roku otrzymało dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO będzie realizowało działania pod tytułem: Mobilizacja dla Ukrainy. W ramach uzyskanego wsparcia zakupiony zostanie sprzęt gastronomiczny, umożliwiający wydajność pomocy dla uchodźców z Ukrainy.


„Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”
Priorytet III – Włączenie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych „Konsorcjum Przystań”


Na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne, którego główny celem jest wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym. Zadanie będzie realizowane poprzez rozwijanie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej realizowanej przez CIS należącego do konsorcjum spółdzielni socjalnych.

Realizacja projektu: maj – grudzień 2021.

projekty
projekty

„Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”
Priorytet III – Włączenie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych


Na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne, którego główny celem jest wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym. Zadanie będzie realizowane poprzez rozwijanie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej realizowanej przez CIS przystępującego do konsorcjum spółdzielni socjalnych, a także poprzez wsparcie PZS w przystąpieniu do konsorcjum spółdzielni socjalnych.

Realizacja projektu: maj – grudzień 2020.

projekty

„Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”
Priorytet I – Usługi reintegracyjne


W ramach zadania publicznego Stowarzyszenie realizuje projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej 10 osób wykluczonych społecznie, będących mieszkańcami Hrubieszowa, którego celem jest identyfikacja potrzeb oraz włączenie i wzmocnienie tych osób do ich uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej świadczącym nowy profil usług zatrudnienia socjalnego, to jest poszerzony o dziedzinę edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, służący podnoszeniu umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych. Zadanie realizowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Realizacja projektu: maj – grudzień 2020.

projekty