Wójt Gminy Hrubieszów i Stowarzyszenie „Przystań” w Mienianach włączają się w tym roku formalnie w jego obchody na terenie Polski i zapraszają młodych mieszkańców ziemi hrubieszowskiej do udziału w konkursie plastycznym i wysłuchania prelekcji poświęconej znaczeniu gleb.

“Utrzymuj glebę żywą, chroń bioróżnorodność gleby”.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Gleby

Pragniemy Światowy Dzień Gleby celebrować jako Dzień Czarnoziemu. To właśnie z tej ziemi występującej w naszym regionie powstają produkty wykorzystywane w naszych Hrubieszowskich Przysmakach.

Ziemia Hrubieszowska
Ziemia urodzajna, dająca obfite plony.

Wspiera nas Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Katedra Gleboznawstwa UMCS w Lublinie.

Nasze starania mają na celu podniesienie świadomości wśród konsumentów żywności, a także rolników i ogrodników, jak ważnym zadaniem jest ochrona gleb przed degradacją. Pamiętajmy, ze kupując produkty ekologiczne walczymy z degradacją gleb, powiększajmy zatem obszar naturalnych metod uprawy.

Światowy Dzień Gleby został zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych dla uczczenia roli jaką gleba pełni w życiu człowieka, w kształtowaniu bioróżnorodności i zapobieganiu zmianom klimatycznym. Dlatego celem naszych działań jest również zwiększenie świadomości mieszkańców regionu o roli człowieka w degradacji środowiska glebowego i potrzebie przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

Światowy Dzień Gleby

Gleby były zaniedbywane i zapomniane przez długi czas, większość społeczeństwa nie wiąże ich z żywnością, czystą wodą, klimatem czy bioróżnorodnością. W celu podniesienia problemu konieczności ochrony i zrównoważonego użytkowania gleb Organizacja Narodów Zjednoczonych podczas 68 posiedzenia plenarnego w 2013 roku przyjęła rezolucje ustanawiającą 5 grudnia, Światowym Dniem Gleby.

Obecnie obchody oraz wydarzenia mające na celu zwiększanie świadomości społecznej o roli gleby w środowisku i życiu człowieka odbywają się w ponad 50 krajach, w tym także w Polsce.

Po co nam gleba?

Gleba to środowisko życia bakterii, roślin, zwierząt. Na niej rosną rośliny będące pierwszym ogniwem łańcucha pokarmowego. Dzięki niej możemy produkować niezbędną ilość pożywienia. I co ważne to gleba zatrzymuje wodę opadową, co w skrajnych warunkach chroni przed gwałtownymi wezbraniami rzek, potoków i podtopieniami a nawet powodziami.

Aby gleby mogły nam służyć, muszą być utrzymywane na wysokim poziomie. Postępująca degradacja gleby, czyli niszczenie jej struktury, niszczenie pokrywy roślinnej, długotrwałe przesuszenie, zmiana pH, skażenie substancjami chemicznymi czy wyjałowienie ze składników pokarmowych, zmniejsza jej żyzność i zaburza jej prawidłowe funkcjonowanie. W efekcie mamy spadek urodzajności skutkujący zmniejszeniem jakości i ilości plonów. Degradacja prowadzi także do zmniejszenia bioróżnorodności, zachwiania zdolności do retencjonowania wody a także do powstania ujemnego bilansu węglowego. Oznacza to, że gleba uwalnia do atmosfery więcej węgla niż go wiąże. A skutki tego wszystkiego odczuwamy na naszym zdrowiu.

Dlatego Światowy Dzień Gleby przypomina nam o tym, by po prostu o nią dbać. Aby wybierać produkty produkowane w sposób nieagresywny, ale taki, w którym szacunek dla ziemi jest na pierwszym miejscu. Aby być świadomym odpowiedzialności i zagrożeń, które są nad nami.

Zapraszamy do zapoznania się z komiksem “Chrońmy Gleby” przygotowanym z okazji Światowego Dnia Gleby (źródło: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze).


Dbajmy wspólnie o naszą Matkę Ziemię i cieszmy się zdrowym i radosnym życiem!

Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego na glebę roku 2019 wybrała Czarnoziem. Nie była to decyzja oryginalna, gdyż w każdym kraju, w którym zainicjowano podobne programy, Czarnoziem był pierwszą lub jedną z pierwszych celebrowanych gleb. Biorąc jednak pod uwagę szczególne cechy morfologiczne i fizykochemiczne czarnoziemów, które decydują o ich znaczeniu rolniczym już od okresu neolitycznego, nikogo nie dziwi specjalna atencja gleboznawców i rolników do tego typu gleb. Wiemy, że czarnoziemy są glebami reliktowymi w Polsce i zajmują niewielkie tylko skrawki terytorium naszego kraju. Nie umniejsza to ich znaczenia, wręcz odwrotnie –jest ważnym powodem do ich ochrony. W ostatnich latach odżyły tez dyskusje nad genezą i wiekiem czarnoziemów, ich transformacją w holocenie, a także relacjami z innymi typami gleb, na przykład z czarnymi ziemiami. Interdyscyplinarne badania prowadzone wspólnie z archeologami poszerzyły wiedzę i zweryfikowały scenariusze ewolucji gleb w wybranych regionach, co zachęca do rozszerzenia badań na całą Polskę. Jednocześnie pojawiają się doniesienia o raptownej degradacji lub nawet zaniku czarnoziemów wskutek intensywnej uprawy i erozji gleb. Zatem mimo, iż czarnoziem jest „pierwszą pośród gleb”, od rozpoznania genezy której rozpoczęło się nowoczesne gleboznawstwo, nadal dostrzegamy pasjonujące wyzwania badawcze oraz palące potrzeby praktyczne dotyczące tych gleb tak w Polsce, jak i w Europie Środkowej oraz Wschodniej.

Cezary Kabała, „Szanujmy Czarnoziem”
Światowy Dzień Gleby

Strona główna wydarzenia: http://www.fao.org/world-soil-day/en/
Polecamy również: https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/Dzien-Gleby.pdf