Wójt Gminy Hrubieszów oraz Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany uprzejmie informują o realizacji na terenie Gminy Hrubieszów programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku.

O stypendium na I rok studiów mogą aplikować maturzyści, którzy ukończyli liceum, technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2023 roku oraz spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  2. Zostały przyjęte w roku akademickim 2023/2024 na I rok stacjonarnych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich publicznych uczelniach akademickich według wykazu,
  3. Zamieszkują na terenie gminy Hrubieszów i pochodzą ze wsi do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  4. Pochodzą z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2 443 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  5. Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów min. 100 wg algorytmu,
  6. Uzyskali rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej za pracę społeczną na rzecz Gminy Hrubieszów oraz Stowarzyszenia „Przestań” w Mienianach.
Stypendia Pomostowe

W ramach XXII Edycji Programu Stypendium Pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 700 zł. Raty będą wypłacane w następującej wysokości:

  • 1.200 zł w październiku i listopadzie;
  • 1.100 zł w grudniu;
  • 500 zł od stycznia do lipca;

Informacje dotyczące zasad udziału w Programie dostępne pod adresem www.stypendia-pomostowe.pl.

Rekrutacja do Programu przebiegać będzie w systemie on-line. Składanie wniosków zostanie umożliwione w lipcu. Więcej informacji zostanie opublikowanych tuż przed uruchomieniem systemu rekrutacji. Zapraszamy do udziału!

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partner Strategiczny: Narodowy Bank Polski

Partnerzy Główni:  Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów posiadających rekomendację lokalnych NGO (Segment II) dostępny jest pod adresem: https://www.cismieniany.pl/wp-content/uploads/2023/07/Regulamin_seg_2_XXII-edycja-2023_2024.pdf.

W celu uzyskania rekomendacji niezbędnej do aplikowania o Stypendium Pomostowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2023 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Hrubieszów (pokój Nr 15) wniosek o wydanie rekomendacji.

Informacje dotyczące wniosków o wydanie rekomendacji można uzyskać pod numerem tel. +48 84 696 26 81 wew. 19 lub 20.

Stypendia Pomostowe
Stypendia Pomostowe
Stypendia Pomostowe

Źródło: Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany, Urząd Gminy Hrubieszów
Materiały: www.stypendia-pomostowe.pl