Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany rozpoczęło realizację projektu w ramach „Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023.”

Głównym celem działań jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Adresatami projektu są młodzi ludzie, mieszkańcy gminy Hrubieszów – osoby, które borykają się z problemami natury społecznej.

Realizowane działania będą miały na celu upowszechnienie wśród młodzieży tematu ekonomii społecznej poprzez przekazywanie wiedzy w zakresie wartości sektora ekonomii społecznej, różnych form działalności oraz możliwości rozwoju zawodowego w tym sektorze. Projekt obejmuje również rozwijanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności społecznych i obywatelskich.

Dodatkowo, planowane jest również objęcie wsparciem psychologicznym i zawodowym osób młodych oraz zainspirowanie ich do walki o kształtowanie własnej przyszłości.

Zajęcia będą prowadzone w duchu idei prekursora ekonomii społecznej – Stanisława Staszica, tak by uczestnicy byli dla siebie wsparciem, tworzyli grupy samopomocowe, pomagali sobie wzajemnie w pokonywaniu problemów i przełamywaniu barier, brali odpowiedzialność za drugiego człowieka i starali się pomagać sobie wzajemnie.

Program na rzecz zatrudnienia socjalnego

Źródłem finansowania są środki z resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Stowarzyszenie na realizację projektu otrzymało kwotę w wysokości 66 570,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 77 470,00 zł.

Projekt zakłada  warsztaty z ekonomii społecznej, organizację wizyt studyjnych w Spółdzielniach Socjalnych, wolontariat uczniowski w podmiotach ekonomii społecznej, organizację warsztatów z lokalnej przedsiębiorczości oraz szereg konkursów.

Zadanie realizowane będzie do końca 2023 r.

Program na rzecz zatrudnienia
Program na rzecz zatrudnienia