W dniach 20-21 kwietnia 2022 r. uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Mienianach wzięli udział w wizycie studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej prowadzonych przez Roztoczańską Spółdzielnię WartO w Krasnobrodzie.

Wizyta zorganizowana została w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Celem wizyty było poznanie podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność podobną do działalności powadzonej przez podmioty Stowarzyszenia „Przystań” Mieniany – Partnera projektu.

Uczestnicy mieli możliwość obserwacji pracy w pracowni krawieckiej oraz poznali tajniki sztuki ceramicznej. Czynnie brali udział w zorganizowanych specjalnie dla nich warsztatach ceramicznych.

Podczas wizyty zwiedzano także znane miejsca historyczne oraz miejsca dziedzictwa przyrodniczego.

Uczestnictwo w wizycie wpłynęło na podniesienie motywacji uczestników do dalszych działań w ramach projektu oraz po jego zakończeniu, wzmocniło ich jako indywidualne jednostki oraz jako grupę, stanowiło okazję do ćwiczenia kompetencji społecznych oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości.


Źródło: Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany