Wójt Gminy Hrubieszów, Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o realizacji na terenie Gminy Hrubieszów programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku.

O stypendium na I rok studiów mogą aplikować maturzyści, którzy ukończyli szkołę średnią w 2021 roku oraz spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  2. Zostały przyjęte na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych według wykazu;
  3. Zamieszkują na terenie gminy Hrubieszów i pochodzą ze wsi do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  4. Pochodzą z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1 960 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  5. Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów min. 100 wg algorytmu.
  6. Uzyskali rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej za pracę społeczną na rzecz Gminy Hrubieszów oraz Stowarzyszenia „Przestań” w Mienianach.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 700 zł. Raty będą wypłacane w następującej wysokości:

  • 1.200 zł w październiku i listopadzie;
  • 1.100 zł w grudniu;
  • 500 zł od stycznia do lipca;

Informacje dotyczące zasad udziału w Programie dostępne pod adresem www.stypendia-pomostowe.pl.

Rekrutacja do Programu przebiega w systemie on-line. Aplikacja do składania wniosków aktywna jest od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 roku.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości,

Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,

Partner Strategiczny: Narodowy Bank Polski,

Partnerzy Główni:  Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas,

Partnerzy: Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „TŁOKA” w Koszołach.

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów posiadających rekomendację lokalnych NGO (Segment II) dostępny jest pod adresem: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin_seg_II_XX-edycja.pdf.

W celu uzyskania rekomendacji niezbędnej do aplikowania o stypendium pomostowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2021 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Hrubieszów (pokój Nr 15) wniosek o wydanie rekomendacji.

W związku z realizacja na terenie Gminy Hrubieszów Programu po raz pierwszy możliwe jest przyznane stypendiów maksymalnie dwóm studentów.

Informacje dotyczące wniosków o wydanie rekomendacji można uzyskać pod numerem tel. +48 84 696 26 81 wew. 19 lub 20.

Stypendia Pomostowe
Stypendia Pomostowe
Stypendia Pomostowe