Od czerwca bieżącego roku Stowarzyszenie realizuje działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Realizowany jest w formule partnerskiej. Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Partnerem – Stowarzyszenie Przystań Mieniany. Działania będące w zakresie Partnera realizowane są w Centrum Integracji Społecznej na terenie miasta Hrubieszów.

Uczestnikami I edycji jest 10 osób, będących klientami MOPS, należących do grupy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dotkniętych ubóstwem w wieku powyżej 18 r.ż. z terenu Miasta Hrubieszowa.

Działania realizowane w ramach reintegracji społecznej:

  • konsultacje indywidualne psychologa
  • konsultacje indywidualne prawnika
  • trening umiejętności społecznych
  • warsztaty wzmacniania zasobów

Działania realizowane w ramach reintegracji zawodowej:

  • konsultacje indywidualne doradcy zawodowego
  • kursy i szkolenia specjalistyczne – warsztat artystyczny
  • kursy i szkolenia specjalistyczne – warsztat krawiecki

Bezpośredni nadzór na uczestnikami oraz monitoring wdrażania Indywidualnych Ścieżek Rozwoju (Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego) sprawuje pracownik socjalny.

Zakończenie działań dla uczestników I edycji planowane jest w czerwcu 2022.

Informacja o Projekcie