Na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Centrum Integracji Społecznej prowadzi Punkt Konsultacyjny w ramach którego świadczone jest poradnictwo psychologiczne.

Poradnictwo realizowane jest w oddziale Centrum Integracji Społecznej w Mienianach z siedzibą w Hrubieszowie ul. Narutowicza 27.

Interesanci przyjmowani są w każdy czwartek od godz. 12.00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu konsultacji – tel. 84 618 32 47.

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie;
  • udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy;
  • motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego;
  • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego;
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupie zabezpieczenia abstynencji;
  • udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy/ miasta / powiatu, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny;
  • współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.