Wójt Gminy Hrubieszów, Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o realizacji na terenie Gminy Hrubieszów programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku.

O stypendium na I rok studiów mogą aplikować maturzyści, którzy ukończyli szkołę średnią w 2020 roku oraz spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Zostali przyjęci w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
  2. Zamieszkują na terenie gminy Hrubieszów.
  3. Pochodzą z rodzin, w których dochód wyliczony z czerwca 2020 roku w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.820 zł  brutto.
  4. Uzyskali odpowiednią ilość punktów z egzaminu maturalnego zgodną z wymaganiami Programu.
  5. Uzyskali rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej za pracę społeczną na rzecz Gminy Hrubieszów oraz Stowarzyszenia „Przestań” w Mienianach.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Informacje dotyczące zasad udziału w Programie dostępne pod adresem www.stypendia-pomostowe.pl.

Rekrutacja do Programu przebiega w systemie on-line. Aplikacja do składania wniosków aktywna jest od 12 sierpnia do 14 września 2020 roku.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości,

Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,

Partner Strategiczny: Narodowy Bank Polski,

Partnerzy Główni:  Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas,

Partnerzy: Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „TŁOKA” w Koszołach.

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów posiadających rekomendację lokalnych NGO (Segment II) dostępny jest pod adresem: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2020/03/Regulamin-segment2.pdf.

W celu uzyskania rekomendacji niezbędnej do aplikowania o stypendium pomostowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2020 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Hrubieszów (pokój Nr 15) wniosek o wydanie rekomendacji.

W związku z realizacja na terenie Gminy Hrubieszów Programu po raz pierwszy możliwe jest przyznane stypendiów maksymalnie dwóm studentów.

Informacje dotyczące wniosków o wydanie rekomendacji można uzyskać pod numerem tel. +48 84 696 26 81 wew. 19 lub 20.

Stypendia Pomostowe
Stypendia Pomostowe
Stypendia Pomostowe
Stypendia Pomostowe