Stowarzyszenie „ Przystań” otrzymało dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu…”

Stowarzyszeni będzie realizowało zadanie „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018 r.”.

Zadanie publiczne polega na wdrożeniu kompleksowego programu reintegracji społecznej i zawodowej ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego oraz dodatkowych usług społecznych w postaci asystentury rodzinnej. Beneficjentami zadania jest 12 osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest w trójsektorowym partnerstwie, obejmującym: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, Stowarzyszenie „Przystań „ w Mienianach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie oraz Gniecki Hotel&Restaurant, STAL-BUD Skład Materiałów Budowlanych, Gospodarstwo Rolne Piotr Kwoka.