Jest nam miło zakomunikować, iż projekt Stowarzyszenia „Przystań w Mienianach został doceniony i rekomendowany do dofinansowania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2016 r.” Czas trwania projektu: 01.07.-31.12.2016 r.

W ramach projektu przewidziano cykl warsztatów z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej (warsztaty psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, warsztaty integracyjne). Beneficjenci projektu będą również odbywać praktyki zawodowe w dużych przedsiębiorstwach, najlepsi otrzymają zatrudnienie.

Zachęcamy do udziału w projekcie!